مسابقه نقاشي به منظور استعداديابي هنري

به منظور استعداديابي هنري دانش آموزان بر روي برگه هايي كه از قبل به ديوار نصب شده بود به صورت آزاد نقاشي كشيدند. هدف از اين برنامه رشد حس همكاري و تعامل دانش آموزان در كنار هم، تقويت استعداد هنري دانش آموز و زيباشناختي آنان بود.