کتاب های درسی

معرفی و دانلود مقالات برگزیده

نمایش در اندازه اصلی بچه انقدر بازی نکن بازی بساز

کتاب کودک و نوجوان

کتاب آموزشی برنامه نویسی کامپیوتر به کودکان و نوجوانان ( اسکرچ)
“کتاب مناسبی جهت تابستان فرزندان خود”
این کتاب با بهره گیری از ایده دانشگاه MIT و همچنین نرم افزار اسکرچ، به راحتی مفاهیم پایه برنامه نویسی کامپیوتر را به کودکان و نوجوانان بین سنین 8 تا 15 سال آموزش می‌دهد.
کتاب حاوی محتوای آموزشی و تمرین‌های عملی می‌باشد و تحت ساخت 12 بازی کامپیوتری، کودک و نوجوان این مفاهیم را فرا میگیرد.
گرافیک و طراحی زیبا و همچنین متن روان و ساده این کتاب از مزایای خودخوان بودن این کتاب است.
اگر به فکر آینده فرزندان خود هستید، قطعاً تهیه این کتاب را به شما سفارش می‌کنم

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی کتابناک را ببینید.

نمایش در اندازه اصلی بچه انقدر بازی نکن بازی بساز

کتاب کودک و نوجوان

کتاب آموزشی برنامه نویسی کامپیوتر به کودکان و نوجوانان ( اسکرچ)
“کتاب مناسبی جهت تابستان فرزندان خود”
این کتاب با بهره گیری از ایده دانشگاه MIT و همچنین نرم افزار اسکرچ، به راحتی مفاهیم پایه برنامه نویسی کامپیوتر را به کودکان و نوجوانان بین سنین 8 تا 15 سال آموزش می‌دهد.
کتاب حاوی محتوای آموزشی و تمرین‌های عملی می‌باشد و تحت ساخت 12 بازی کامپیوتری، کودک و نوجوان این مفاهیم را فرا میگیرد.
گرافیک و طراحی زیبا و همچنین متن روان و ساده این کتاب از مزایای خودخوان بودن این کتاب است.
اگر به فکر آینده فرزندان خود هستید، قطعاً تهیه این کتاب را به شما سفارش می‌کنم

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی کتابناک را ببینید.

نمایش در اندازه اصلی بچه انقدر بازی نکن بازی بساز

کتاب کودک و نوجوان

کتاب آموزشی برنامه نویسی کامپیوتر به کودکان و نوجوانان ( اسکرچ)
“کتاب مناسبی جهت تابستان فرزندان خود”
این کتاب با بهره گیری از ایده دانشگاه MIT و همچنین نرم افزار اسکرچ، به راحتی مفاهیم پایه برنامه نویسی کامپیوتر را به کودکان و نوجوانان بین سنین 8 تا 15 سال آموزش می‌دهد.
کتاب حاوی محتوای آموزشی و تمرین‌های عملی می‌باشد و تحت ساخت 12 بازی کامپیوتری، کودک و نوجوان این مفاهیم را فرا میگیرد.
گرافیک و طراحی زیبا و همچنین متن روان و ساده این کتاب از مزایای خودخوان بودن این کتاب است.
اگر به فکر آینده فرزندان خود هستید، قطعاً تهیه این کتاب را به شما سفارش می‌کنم

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی کتابناک را ببینید.

نمایش در اندازه اصلی بچه انقدر بازی نکن بازی بساز

کتاب کودک و نوجوان

کتاب آموزشی برنامه نویسی کامپیوتر به کودکان و نوجوانان ( اسکرچ)
“کتاب مناسبی جهت تابستان فرزندان خود”
این کتاب با بهره گیری از ایده دانشگاه MIT و همچنین نرم افزار اسکرچ، به راحتی مفاهیم پایه برنامه نویسی کامپیوتر را به کودکان و نوجوانان بین سنین 8 تا 15 سال آموزش می‌دهد.
کتاب حاوی محتوای آموزشی و تمرین‌های عملی می‌باشد و تحت ساخت 12 بازی کامپیوتری، کودک و نوجوان این مفاهیم را فرا میگیرد.
گرافیک و طراحی زیبا و همچنین متن روان و ساده این کتاب از مزایای خودخوان بودن این کتاب است.
اگر به فکر آینده فرزندان خود هستید، قطعاً تهیه این کتاب را به شما سفارش می‌کنم

● برای آگاهی یافتن از چگونگی مطالعه این کتاب، ویکی کتابناک را ببینید.